BOO YOU WHORE!

19. Taken. Australia. Female. Straight. Talk to me.